Ryukan-godo

Đổ mồ hôi, nhận ra chân lý Chỉ qua quá trình rèn luyện gian khổ, đổ mồ hôi, ta mới có thể khám phá được cốt lõi của vấn đề.

Jissho

Hiện thực hoá Hãy hiện thực hóa thông qua thành tích, sự hoàn thành và khám phá sự thật.

Sozosei

Sự sáng tạo Không sao chép và theo đuổi những điều mà chỉ Otsuka mới có khả năng thực hiện.

Địa điểm