Điều khoản sử dụng

I. BẠN HIỂU, THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý NHỮNG ĐIỀU SAU

Bằng cách sử dụng website Pocari Sweat Việt Nam (“website”) được vận hành bởi Công ty TNHH Dinh dưỡng Otsuka Thăng (“Otsuka Thăng” hoặc “chúng tôi”), bạn đồng ý chấp nhận Điều khoản sử dụng dưới đây và không làm gián đoạn hoặc can thiệp vào thông tin điện tử của chúng tôi được đăng tải trên website hoặc bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không cố gắng làm tổn hại bất kỳ tính năng bảo mật nào của website và tuân thủ mọi luật lệ, quy tắc và quy định hiện hành, địa phương và quốc tế.

Bạn trao cho Otsuka Thăng quyền sử dụng mọi nội dung bạn đã tải lên hoặc chuyển cho website, tùy thuộc những điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật của chúng tôi theo bất kỳ cách thức nào được chọn, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sao chép, hiển thị, thực thi hoặc xuất bản dưới bất kỳ dạng thức nào, thay đổi, tích hợp vào các tài liệu khác hoặc tạo ra một tác phẩm phái sinh dựa trên các nội dung đó. 

 

II. TỔNG QUAN

Otsuka Thăng bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt website hoặc bất kỳ thông tin nào trong mọi khía cạnh và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay ràng buộc nào liên quan đến những vấn đề mà người sử dụng gặp phải. 

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến website này hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay ràng buộc nào liên quan đến những vấn đề mà người sử dụng gặp phải khi bị từ chối truy cập.

 

III. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các thông tin, tài liệu và hình ảnh liên quan được xuất bản trong website (“Thông Tin”) là tài sản riêng của Otsuka Thăng, trừ trường hợp thông tin được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp theo hợp đồng. Việc cho phép sử dụng Thông Tin được trao, với điều kiện là: 

(1) Thông báo bản quyền xuất hiện trên mọi bản sao; 

(2) Việc sử dụng Thông Tin chỉ nhằm mục đích thông tin, phi thương mại hoặc cá nhân; 

(3) Thông Tin không được sửa đổi theo bất kỳ cách thức nào;

(4) Không được sử dụng các đồ họa sẵn có từ website tách biệt với văn bản kèm theo. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các nội dung được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp và bạn bị cấm phân phát những tài liệu này nếu không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền những tài liệu này. Trừ trường hợp được cho phép nêu trên, không có giấy phép hoặc quyền nào, rõ ràng hoặc ngầm định, được trao cho bất kỳ người nào theo bằng phát minh, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền sở hữu của chúng tôi.

Không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, tên thương mại và các sản phẩm Pocari Sweat trong website nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

 

IV. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

1. Phạm vi địa lý:

Sản phẩm và các nội dung trên website chỉ dành cho người dùng tại Việt Nam và không tuyên bố phù hợp hoặc sẵn có ở các nơi khác ngoài Việt Nam. Nếu bạn truy cập website của chúng tôi từ một lãnh thổ khác, bạn có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định pháp luật liên quan.

2. Chính sách hoàn trả:

Thông tin về chính sách hoàn trả (nếu có) sẽ áp dụng theo quy định của đối tác bán hàng của chúng tôi.

 

V. THÔNG TIN VỀ VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN

Thông tin về vận chuyển và giao nhận (nếu có) sẽ áp dụng theo quy định của đối tác bán hàng của chúng tôi.

 

VI. THÔNG TIN VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thông tin về các phương thức thanh toán (nếu có) sẽ áp dụng theo quy định của đối tác bán hàng của chúng tôi