Điều khoản sử dụng

BẠN HIỂU, THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý NHỮNG ĐIỀU SAU:

Bằng cách sử dụng các website của công ty Otsuka Thăng, bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc can thiệp vào thông tin điện tử của chúng tôi được đăng tải trên các website Otsuka Thăng hoặc bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không cố gắng làm tổn hại bất kỳ tính năng bảo mật nào của các website Otsuka Thăng và tuân thủ mọi luật lệ, quy tắc và quy định hiện hành, địa phương và quốc tế.

Bạn trao cho Otsuka Thăng quyền sử dụng mọi nội dung bạn đã tải lên hoặc chuyển cho các website Otsuka Thăng, tùy thuộc Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Quy Tắc Bảo Mật của Otsuka Thăng theo bất kỳ cách thức nào được Otsuka Thăng chọn, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sao chép, hiển thị, thực thi hoặc xuất bản dưới bất kỳ dạng thức nào, thay đổi, tích hợp vào các tài liệu khác hoặc tạo ra một tác phẩm phái sinh dựa trên các nội dung đó. Trong chừng mực được luật pháp hiện hành cho phép, bạn khước từ bất kỳ quyền tinh thần nào mà bạn có thể có đối với nội dung bạn đã tải lên hoặc chuyển cho các website Otsuka Thăng (nếu có).

Trừ trường hợp được Otsuka Thăng nêu rõ và thỏa thuận trước, không có mối quan hệ bảo mật nào được thiết lập trong trường hợp bất kỳ người sử dụng website Otsuka Thăng nào thực hiện bất kỳ giao tiếp bằng lời nói, văn bản hoặc điện tử nào đối với Otsuka Thăng (như các ý kiến phản hồi, câu hỏi, bình luận, đề nghị, ý tưởng v.v…). Nếu bất kỳ website Otsuka Thăng nào yêu cầu hoặc đề nghị những thông tin này được cung cấp và những thông tin này chứa các thông tin nhận diện cá nhân (ví dụ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email) thì Otsuka Thăng sẽ nhận, sử dụng và duy trì thông tin này theo một cách thức phù hợp với Chính Sách về Tính Riêng Tư của chúng tôi. Ngoài ra, những thông tin này và bất kỳ thông tin nào khác được đệ trình cũng đều được xem như không bảo mật và Otsuka Thăng được tự do tái tạo, xuất bản hoặc sử dụng những thông tin này vào bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, nghiên cứu, phát triển, sản xuất, sử dụng hoặc bán sản phẩm chứa những thông tin này. Người gửi bất kỳ thông tin nào cho Otsuka Thăng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, bao gồm tính xác thực và chính xác và việc không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu hoặc riêng tư của bất kỳ người nào khác.

TỔNG QUAN

Công ty OTSUKA THĂNG bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt website hoặc bất kỳ thông tin nào trong mọi khía cạnh. Công ty OTSUKA THĂNG không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó.

Công ty OTSUKA THĂNG bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến Website này hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Không có bất kỳ sự khước từ nào của công ty OTSUKA THĂNG đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này cần ràng buộc ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền của công ty OTSUKA THĂNG.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các thông tin, tài liệu và đồ thị liên quan được xuất bản trong website (“Thông Tin”) là tài sản riêng của Công ty Otsuka Thăng, trừ trường hợp thông tin được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp theo hợp đồng với Công ty Otsuka Thăng. Việc cho phép sử dụng Thông Tin được trao, với điều kiện là (1) thông báo bản quyền nêu trên xuất hiện trên mọi bản sao; (2) việc sử dụng Thông Tin chỉ nhằm mục đích thông tin, phi thương mại hoặc cá nhân; (3) Thông Tin không được sửa đổi theo bất kỳ cách thức nào; và (4) không được sử dụng các đồ họa sẵn có từ website tách biệt với văn bản kèm theo. Công ty Otsuka Thăng không chịu trách nhiệm về các nội dung được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp và bạn bị cấm phân phát những tài liệu này nếu không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền những tài liệu này. Trừ trường hợp được cho phép nêu trên, không có giấy phép hoặc quyền nào, rõ ràng hoặc ngầm định, được trao cho bất kỳ người nào theo bất kỳ bằng phát minh, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền sở hữu của Công ty Otsuka Thăng.

Không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, tên thương mại và các sản phẩm Pocari Sweat của Công ty Otsuka Thăng trong website nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty Otsuka Thăng, trừ trường hợp để nhận diện sản phẩm hoặc các dịch vụ của công ty.

TÍNH RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT

Công ty Otsuka Thăng cam kết bảo vệ tính riêng tư của bạn. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tính riêng tư đối với các khách hàng và người truy cập vào website của công ty.

Bạn công nhận và đồng ý rằng khi gửi thông tin đến hộp thư của Công ty Otsuka Thăng, tuy Công ty Otsuka Thăng đã có những sự bảo vệ sẵn có để ngăn chặn bất kỳ sự truy cập hoặc can thiệp trái phép nào nhưng chúng tôi không có sự bảo đảm tuyệt đối về bảo mật. Trong trường hợp xảy ra sự can thiệp hoặc truy cập trái phép bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, Công ty Otsuka Thăng sẽ không chịu trách nhiệm về sự can thiệp hoặc truy cập trái phép này hoặc bất kỳ các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính hậu quả (kể cả mất lợi nhuận) xảy ra cho khách hàng hoặc người sử dụng ngay cả khi Công ty Otsuka Thăng đã được thông báo trước về khả năng xảy ra những thiệt hại này. Công ty Otsuka Thăng không bảo đảm, cho dù một cách rõ ràng hoặc ngầm định, rằng thông tin được bất kỳ khách hàng nào cung cấp sẽ không bị can thiệp hoặc truy cập trái phép và không cung cấp bất kỳ bảo đảm ngầm định nào về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể.